Informatyk
PROKURATURA REGIONALNA W KRAKOWIE
Kraków, małopolskie, Polska
4 d. temu
source : Pracuj.pl

Informatyk

Miejsce pracy : Kraków

Twój zakres obowiązków

 • instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • bieżące wsparcie dla użytkowników sprzętu komputerowego,
 • informatyczna obsługa wideokonferencji,
 • w przyszłości administrowanie systemem informatycznym.
 • Nasze wymagania

  Wymagania obligatoryjne :

 • spełnienie warunków określonych w art. 2 pkt 1- 4 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. 2018 poz. 577), a nadto :
 • wykształcenie wyższe : studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki,
 • bardzo dobra znajomość budowy i architektury komputerów PC,
 • aplikacji pakietu MS Office (w tym bardzo dobra Word-a i Excel-a),
 • protokołów TCP / IP dla sieci lokalnych (urządzenia aktywne, konfiguracja drukarek sieciowych i innych urządzeń sieciowych),
 • systemów operacyjnych Windows dla stacji roboczej i serwera,
 • serwera MS SQL w zakresie podstawowego administrowania.
 • Dodatkowe pożądane cechy i umiejętności :

 • doświadczenie zawodowe w administrowaniu siecią komputerową (minimum 20 komputerów i serwer Windows),
 • znajomość Microsoft Exchange Serwer,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania prokuratury oraz metod i techniki biurowej,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność w rozumieniu możliwości wykonywania obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych,
 • odporność na stres.
 • Wymagane dokumenty :

  1.wniosek o dopuszczenie do konkursu,

  2.kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

  3.życiorys,

  4.urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunkowych informatycznych co najmniej I stopnia

  5.oświadczenia własnoręcznie podpisane przez kandydata o :

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania o przestępstw ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z klauzulą informacyjną (wg załączonego wzoru);
 • Ogłoszenie oraz dokumenty do pobrania :

  https : / / www.gov.pl / web / pr-krakow / ogloszenie-prokuratora-regionalnego-w-krakowie-z-dnia-4-maja-2022-roku-o-konkursie-na-staz-urzedniczy-w-prokuraturze-regionalnej-w-krakowie-z-przeznaczeniem-na-stanowisko-informatyka

  To oferujemy

  Ilość etatów : 1 etat

  Przewidywany termin obsadzenia stanowiska : czerwiec / lipiec 2022 r.

  Termin składania dokumentów upływa z dniem :

  26.05.2022 r.

  dla aplikacji przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego)

 • wymagane dokumenty należy składać osobiście w Kancelarii Prokuratury Regionalnej w Krakowie, ul. Cystersów 18 lub przesłać pocztą na adres :
 • Prokuratura Regionalna

  ul. Cystersów 18

 • dokumenty, które zostaną złożone do Prokuratury lub zostaną nadane u operatorów pocztowych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • kontakt telefoniczny : (012) 294 27 00 w. 162 lub w.112.
 • Inne informacje :

 • Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty (docelowo informatyka) - zgodnie z treścią rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.
 • U. 2017 poz. 485, z poźn.zm.).

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu ich przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani
 • do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji.

 • Prokuratura Regionalna w Krakowie nie osiąga wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z tym, stosownie do art.
 • 3b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1915) pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

  Jednocześnie przyjęta została zasada, że pierwszeństwo osoby niepełnosprawnej do zatrudnienia brane jest pod uwagę w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów.

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, z tym że w trzypiętrowym budynku Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ul.

  Cystersów 18 nie ma windy.

  Konkurs składa się z trzech etapów :

  I etap - powołana przez Prokuratora Regionalnego w Krakowie Komisja Konkursowa dokonuje oceny czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne, jak również czy zgłoszenia zostały złożone w wyżej wymienionym terminie.

  II etap - sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień informatycznych (test trwa 30 min.).

  III etap - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja Konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku