specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
1 d. temu
source : infoPraca

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

specjalista do spraw długu publicznego w Wydziale Zagranicznych Instrumentów Skarbowych i Relacji z Inwestorami,Departament Długu Publicznego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Dokonuje analizy sytuacji na poszczególnych rynkach finansowych
 • Uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji obligacji zagranicznych oraz aktualizuje programy emisyjne na rynkach zagranicznych
 • Tworzy i uczestniczy w dystrybucji materiałów informacyjnych, raportów, opracowań i prezentacji dla inwestorów
 • Prowadzi bazy danych nabywców obligacji krajowych i zagranicznych
 • Współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim oraz BondSpot S.A. w zakresie obsługi systemu DSPW
 • Uczestniczy w opracowywaniu raportu rocznego nt. długu publicznego, w tym koordynuje prace poszczególnych wydziałów w tym zakresie
 • Monitoruje działalność uczestników systemu DSPW na rynku pierwotnym i wtórnym SPW oraz dostosowuje zasady pełnienia funkcji DSPW do aktualnych potrzeb wynikających z otoczenia regulacyjnego
 • Sporządza analizy i oceny działalności DSPW oraz kandydatów na DSPW na rynku SPW zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny okresowej dokonywanej w kolejnych okresach rozliczeniowych
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.
 • obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ

  KANDYDATKI / KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI / KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu).

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem : https : / / www.gov.pl / web / finanse / wzory-oswiadczen

  Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub matematyka

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

  w obszarze finansów

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość makroekonomii
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych z zakresu finansów publicznych
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-11-27

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Ministerstwo Finansów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  z dopiskiem : Oferta pracy 2020 / 189 / DP

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku