inspektor
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Suwałki, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Praca w terenie i siedzibie urzędu.

Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.

Wyjazdy służbowe.

Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o miarach.
 • Realizowanie w siedzibie urzędu i w terenie zadań związanych z legalizacją, ekspertyzami i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.
 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy o towarach paczkowanych.
 • Udział w czynnościach nadzorczo-kontrolnych wynikających z realizacji ustawy Prawo o miarach, o nadzorze rynku, o towarach paczkowanych.
 • Sporządzanie dokumentacji technicznej z wykonywanych pomiarów.
 • Prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z czynnościami technicznymi i dokumentowaniem ich.
 • Udział w utrzymywaniu systemu zarządzania jakością w urzędzie.
 • Prowadzenie pojazdu służbowego kat. B .
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • znajomość ustaw : Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o towarach paczkowanych, o tachografach, Kodeks pracy, o ochronie danych osobowych, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz rozporządzeń związanych z działalności Urzędów Miar, m.
 • in. Rozporządzenie w sprawie opłat, Rozporządzenie w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar, Rozporządzenie w sprawie przepisów metrologicznych.

  Rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe mile widziane z zakresu informatyki, mechaniki, elektryki, metrologii itp.
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy własnej
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 18.11.2019
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

  15-396 Białystok

  z dopiskiem na kopercie : oferta pracy na stanowisko Inspektora w Wydziale Zamiejscowym w Suwałkach w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku).

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

  i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-
 • 396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok poczta.gum.gov.pl.

 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko pracy
 • w służbie cywilnej.

 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok poczta.gum.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom
 • na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Okres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru
 • na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

 • Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych :
 • a) dostępu do swoich danych,

  b) sprostowania swoich danych,

  c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

  e) przeniesienia swoich danych.

  Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych Osobowych podany powyżej. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi

  do organu nadzorczego (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych : art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

  o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata / kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani
 • do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru za pomocą poczty

  elektronicznej / telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail / nr telefonu (w tym celu prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu).

 • Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od upływu ich składania.
 • Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku