Oferta pracy - Legalizator w Pracowni Fizykochemii
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Łódź, Łódzkie
4 d. temu
source : Lento.pl

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko legalizator w Laboratorium Chemii w Pracowni Fizykochemii Miejsce wykonywania pracy : Łódź Adres urzędu : Okręgowy Urząd Miar ul.

Narutowicza 75 90-132 Łódź WARUNKI PRACY Co oferujemy naszym pracownikom? -stabilne zatrudnienie, -otwarte i przyjazne środowisko pracy, -dodatkowe wynagrodzenie roczne, -pakiet socjalny Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : -praca przy komputerze, -delegacje.

ZAKRES ZADAŃ Sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych Obsługa aparatury kontrolno - pomiarowej Obsługa klienta, prowadzenie rejestru zgłaszanych przyrządów WYMAGANIA NIEZBĘDNE Wykształcenie : średnie Znajomość programów MS Office : Word i Excel Znajomość ustawy Prawo o miarach Komunikatywność, rzetelność, uczciwość Dobry wzrok Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe WYMAGANIA DODATKOWE Wykształcenie : średnie techniczne, mile widziane o profilu elektrycznym lub mechanicznym Znajomość zagadnień z dziedziny metrologii Znajomość funkcjonowania systemu zarządzania Umiejętność pracy w zespole DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie świadectw pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW Dokumenty należy złożyć do : 15.

11.2019 Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów : Okręgowy Urząd Miar ul.

Narutowicza 75 90-132 Łódź Wydział Obsługi Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104) DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art.

13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy : 1. Szanowny / a Panie / Pani, Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej : Administratorem .

2. Może Pan / Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres : Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer : +48 (42) 678-77-66 3.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem : 4.

Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych : art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust.

1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art.

6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń). 5. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Administrator nie udostępnia Pana / Pani danych innym odbiorcom. 6. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę.

Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne. 7.Administrator nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.Pana / Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana / Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał / a Pan / Pani udział.

9.Ma Pan / Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. W związku z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Pana / Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana / Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

INNE INFORMACJE : W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.

104), pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem " Rekrutacja do Laboratorium Chemii, w Pracowni Fizykochemii na stanowisko legalizatora ".

Zgłoś tę pracę
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku