naczelnik wydziału
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Bydgoszcz
1 d. temu
source : infoPraca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

naczelnik wydziału w Wydziale BRD i Zarządzania Ruchem Oddziału w Bydgoszczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • kieruje, koordynuje i wykonuje prace będące w zakresie Wydziału pod względem rzeczowym i finansowym, organizuje i nadzoruje prace podległych pracowników,
 • planuje, realizuje i monitoruje zadania w zakresie zarządzania ruchem drogowym i bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • kontroluje oraz analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg, bierze udział w odbiorach oznakowania dróg, dokonuje kontroli stanu dróg krajowych, ekspresowych i autostrad ( w tym autostrad w trybie koncesyjno-operatorskim) oraz analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg,
 • bierze udział w uzgodnieniach organizacji ruchu, nadzoruje prowadzenie bazy danych w wypadkach drogowych oraz ewidencji klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz na bezpieczeństwo sieci drogowej,
 • określa potrzeby rzeczowe i finansowe w zakresie zarządzania ruchem drogowym i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współpraca przy przeprowadzaniu ocen wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytów brd oraz planuje i monitoruje zadania dot.
 • programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzgadnia opracowywanych i aktualizowanych Programów Inwestycyjnych i Aneksów dla zadań realizowanych w ramach poprawy BRD,

 • nadzoruje prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wykorzystania dróg w sposób szczególny, organizację okresowych pomiarów i badań ruchu, w tym Generalnego Pomiaru Ruchu i pomiarów powykonawczych, a także zadań związanych z procedurą odstąpienia i przywrócenia opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem,
 • zapobiega powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpracuje przy wprowadzaniu ograniczenia w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach, kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji oraz identyfikacji miejsc niebezpiecznych i zapobieganiu zdarzeniom, a także sprawuje nadzór nad systemami KSZR oraz zadaniami związanymi z oświetleniem dróg, w tym planowanie, realizacja i rozliczanie umów w zakresie dostarczania energii elektrycznej.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

  1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

  2. Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

  1. Obciążenie mięśniowo szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

  2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.

  3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

  w obszarze zarządzania ruchem,

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • przeszkolenie w zakresie budownictwa drogowego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość ustaw o drogach publicznych i prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość Rozporządzeń : Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem;
 • Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 • posiadanie kompetencji : zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, ITS, zarządzania ruchem oraz audytu BRD,
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie budownictwa drogowego,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia / ukończenia kursu z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, ITS, zarządzania ruchem oraz audytu BRD,
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-05-05

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Oddział w Bydgoszczy

  85-085 Bydgoszcz

  lub pocztą elektroniczną na adres bydgoszcz.rekrutacja gddkia.gov.pl

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku