inspektor nadzoru
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Zielona Góra
4 d. temu
source : infoPraca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor nadzoru do spraw nadzorowania remontów dróg i obiektów inżynierskich w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale w Zielonej Górze

65-950 Zielona Góra ul. Boh.Westerplatte 31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zadań związanych z remontami dróg i obiektów inżynierskich;
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie : ustalania zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych remontów dróg, obiektów inżynierskich;
 • opracowania Programów Inwestycji i Aneksów do nich; opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg, obiektów inżynierskich;
 • przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych;
 • dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych; prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych;
 • zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań; badań i nadzorów archeologicznych oraz monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań.

 • wykonywania zadań związanych z realizacją programów rządowych;
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie bieżących danych o rzeczowej i finansowej realizacji zadań;
 • monitoruje, analizuje i opiniuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach dotyczących zadania remontowego;
 • konsultuje, opiniuje i zatwierdza proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót;
 • sporządza rozliczenie zadania;
 • przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operatów kolaudacyjnych do Archiwum Zakładowego, do Rejonów komplet dokumentacji powykonawczej, a ponadto do Wydziału Mostów raport z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

  praca w terenie,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • zagrożenie korupcją.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : średnie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

  w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych, znajomość KPA, znajomość sieci drogowej województwa;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-07-26

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  GDDKiA Oddział w Zielonej Górze

  ul. Bohaterów Westerplatte 31

  65-950 Zielona Góra

  lub pocztą elektroniczną na adres zielonagora.rekrutacja gddkia.gov.pl

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku