starszy referent
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Wrocław, PL
4 d. temu

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kilka razy dziennie przyprowadza i odprowadza interesantów z parteru na III piętro. Praca z użyciem komputera trwa min.

6 godz. w ciągu dnia pracy. Stanowisko objęte jest obowiązkiem pełnienia dyżurów (1-2 razy w miesiącu) w dniach wydłużonego urzędowania (środy) w godz.

10.00-18.00. Przewiduje się wyjazdy poza siedzibę urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny
 • prowadzenie imiennej, elektronicznej bazy osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej z terenu m. Wrocławia
 • promocja służby wojskowej podczas uroczystości patriotycznych, świąt państwowych i lokalnych, rozpowszechnianie ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych
 • kierowanie kandydatów do służby wojskowej na badania lekarskie i psychologicznej w celu określenia zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do JW celem podpisania kontraktu
 • bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej w Komendzie oraz strony internetowej w zakresie naboru do korpusu szeregowych zawodowych
 • systematyczne i terminowe realizowanie korespondencji dotyczącej służby zawodowej i szkolnictwa wojskowego
 • informowanie ochotników do służby wojskowej i szkolnictwa wojskowego o warunkach pełnienia tej służby, kryteriach dot.
 • przyjęcia, wymaganych dokumentach i terminach ich składania

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy kandydata lub CV
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania tego poświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • kopia świadectwa służby w przypadku zamiaru skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu przez byłego żołnierza zawodowego
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 21.11.2019
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

  ul. Gajowicka 118

  50-984 Wrocław (Kancelaria jawna - pok. nr 201, II piętro)

  Urząd czynny pon. - pt. w godz. 7 : 30 - 15 : 30 oraz śr. w godz. 7 : 30 - 18 : 00

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu ul.Gajowicka 118, tel. 261-656-100
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : por. Paweł Żytkiewicz, tel. 261-656-147, adres e-mail : wkuwroclaw ron.mil.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu, ul. Gajowicka 118, 50-984 Wrocław
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • wybrani kandydaci / kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną;
 • przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych (sprawdzianu) : 27.11.2019 r.;
 • oferowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku : 2737,39 zł (brutto) - mnożnik kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej 1,428;
 • termin rozpoczęcia pracy - 02.12.2019 r.;
 • dodatkowe informacje nt. stanowiska można uzyskać pod nr tel. 261-656-120, a nt. aktualnego etapu naboru - pod nr tel. 261-656-130;
 • oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni, nieodebrane przez nich osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji, zostaną przekazane do archiwizacji i -
 • po upływie okresu ich przechowywania - komisyjnie zniszczone;
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej WKU we Wrocławiu;
 • list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzane na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata / kandydatki oraz być opatrzone datą
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku