referent prawny
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Wrocław, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych, krajowe wyjazdy służbowe,

Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rozpoznawanie ponagleń, skarg na działania organów i instancji w celu zapewnienia prawidłowego ich działania
 • Rozpoznawanie wniosków wpływających do WINB celem załatwienia wnoszonych żądań.
 • Współpraca z innymi organami administracji publicznej celem realizacji zadań wynikających z właściwości rzeczowej organów nadzoru budowlanego
 • Przeprowadzanie kontroli powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego celem zapewnienia ich prawidłowego działania.
 • Prowadzenie spraw dotyczących udzielanych przez inspektorat zamówień publicznych
 • Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie informacji publicznej
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw Kodeks cywilny, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów
 • umiejętność obsługiwania programów LEX, Serwis budowlany
 • znajomość Microsoft Excel na poziomie średnio zaawansowanym
 • komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego- wymagane potwierdzenie oświadczeniem
 • Korzystanie z pełni praw publicznych - wymagane potwierdzenie oświadczeniem
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe-wymagane potwierdzenie oświadczeniem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 30.09.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

  ul. J.E. Purkyniego 1

  50-155 Wrocław

  Dodatkowe informacje pod nr tel. 71-346-32-50

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

  i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział

  w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego : Administratorem danych osób składających oferty jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul.

  Purkyniego 1, 50-155 Wrocław tel. 71 346 32 41.Kontakt do inspektora ochrony danych : Inspektor wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, pok.

  206, tel. 71 346 32 50, e-mail : iod winb.wroc.pl

  Cel przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 • dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.22 1 1, art.22 1 4 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2018r.
 • poz.108,z późn. zm.),art.4 i art.26 i nast. ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej(Dz. U. z 2017r.,poz.1889, z późn.

  zm.)W związku z art.6 ust.1 lit. C RODO oraz zgoda w odniesieni udo danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy

 • dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom;
 • dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania danych osobowych kandydatów- wynika z Działu VII pkt 5 Zarządzenia nr 19 / 2012 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 26.
 • 11.2012 w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej ;
 • kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy;
 • dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych : adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.
 • Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku