specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy :

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy
 • Benefity płacowe : dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
 • Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
 • Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
 • Możliwość zakupu : grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki
 • medycznej, uprawnień do zniżek PKP

 • Pakiet socjalny : dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
 • Przyjazne środowisko pracy : kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
 • Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy szybki i łatwy dojazd
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość
 • dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie analiz ekonomicznych, na podstawie gromadzonych danych statystycznych i informacji
 • Opracowywanie ocen skutków regulacji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz podatków sektorowych
 • Szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych, w szczególności przez pozyskiwanie informacji i danych statystycznych z badań ankietowych gmin
 • Uczestniczenie w sporządzaniu projektów aktów prawnych z zakresu ewidencji podatkowej nieruchomości oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym, a także wspomaganie opracowywania projektów wzorów formularzy i broszur informacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • Uczestniczenie w jako przedstawiciel Departamentu w projektach informatycznych
 • Współpraca z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym
 • Wspomaganie utrzymywania systemów informatycznych, których Departament jest właścicielem
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub finanse
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 2 lata w obszarze podatków lub analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu oraz umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości Departamentu
 • Znajomość prawa podatkowego i opłat lokalnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność obsługi MS Office : Word i Excel w zakresie umożliwiającym średniozaawansowane wykorzystanie dostępnych opcji oraz formuł
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 21.09.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Zachęcamy do aplikowania on-line.

  Dokumenty można także przynieść lub wysłać na adres :

  Ministerstwo Finansów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  z dopiskiem : Oferta pracy 2020 / 135 / PS

  LINK DO APLIKOWANIA ON-LINE :

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Ministerstwie Finansów, ul.
 • Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

 • Kontakt do inspektora ochrony danych : informujemy, że możecie się Państwokontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adresem e-mail : iod mf.
 • gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny : Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

  CV ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI / KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI / KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia

  tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla

  pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną

  komisyjnie zniszczone.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod

  adresem :

  Dodatkowe informacje pod telefonem 694 41 43.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku