Specjalista ds. procedur administracyjnych (przygotowanie inwestycji budowlanych)
ILF Consulting Engineers
Warsaw, Poland
6 d. temu

Job description

 • koor dy nac ja pro ce dur admi nis tra cy jnych tj. uzys ka nie decyzji loka li za cy jnych, poz wo leń na budo wę i innych uzgod nień w tym wie lobranżo wych, w nor mal nym try bie admi nis tra cy jnym oraz z wykor zy sta niem tzw. specustaw
 • wery fi ka c ja niez będ nych do pozys ka nia decyzji admi nis tra cy jnych oraz usta le nie pro ce du ry ich pozys ka nia przy współ pra cy z projektantami
 • ścis ła współ pra ca z organa mi admi nis trac ji publicznej
 • przepro wad za nie ana li zy obec nej sytu ac ji pla nis ty cz nej na danym terenie
 • kon sul towa nie rozwią zań pro jek t owych w zak re sie ich zgod ności z obo wią zu ją cy mi lub aktu al nie opra co wy wany mi mpzp / suikzp
 • nad zór nad zag ad nien ia mi zwią z any mi z pla no wa niem przestrzennym
 • Qualification

 • wyk sz tałce nie wyższe
 • mini mum 2 let nie doś wiad cze nie na pod ob nym stanowisku,
 • zna jo mość pro ce su inwes ty cy j n e go, pro ce dur administracyjnych
 • dobra zna jo mość pakie tu MS Office (Word, Excel)
 • dos ko nała orga ni za c ja pra cy w tym dokład ność, rze tel ność oraz umie jęt ność prio ry te ty za c ji zadań
 • dobra zna jo mość języ ka angie lskie go w mowie i piśmie
 • We offer :

 • zatrud nien ie w biur ze w Warszawie
 • szan sę roz wo ju zawo do we go w międ zy na r odo wej fir mie będącej lide rem w swo jej branży
 • przy jazną atmos ferę pracy
 • pry wat ną opie kę medyczną
 • Oso by zain te re so wa ne, speł nia jące powyższe wyma ga nia, pro si my o przesła nie apli ka c ji na adres : rekrutacja ilf.com

  Zastrz egamy sobie moż li wość kon tak tu tyl ko z wybrany mi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku