asystent Stanowisko naukowo-dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
27 d. temu

Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ :

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra biologii;
 • udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo w publikacjach naukowych i doniesieniach konferencyjnych) i organizacyjny oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim;
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • posiadanie wiedzy i praktycznej znajomości technik stosowanych w pracy z mikroorganizmami (m.in. metody sterylizacji szkła laboratoryjnego, przygotowania pożywek do hodowli bakterii, bankowanie mikroorganizmów);
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie technik biologii molekularnej (izolacja DNA / RNA, reakcja PCR, sekwencjonowanie DNA, analiza elektroforetyczna);
 • posiadanie wiedzy, praktycznej umiejętności oraz doświadczenia w obsłudze sprzętu laboratoryjnego (mikroskopy, wirówki, termobloki, termocyklery, komory laminarne, wytrząsarki itp.);
 • doświadczenia w aplikacji i realizacji projektów naukowych;
 • umiejętność analizy wyników badań oraz znajomość oprogramowania komputerowego niezbędnego w opracowywaniu wyników badań oraz w redagowaniu prac naukowych (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office);
 • podstawowa znajomość obsługi programów i narzędzi bioinformatycznych do analizy sekwencji DNA i białek;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami oraz umożliwiająca korzystanie z oryginalnej literatury naukowej (poziom co najmniej B2).
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • zatrudnienie od dnia 1 października 2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony (w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika) w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.
 • Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

  Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

  Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

  Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • dyplom albo inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • opinię opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb utworzenia lub utrzymania kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.
 • j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku