inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
Olecko, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Premiera
-

WARUNKI PRACY

 • praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7 : 00-15 : 00
 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw, zakładów
 • wyjazdy w delegacje służbowe
 • praca przy komputerze
 • stabilna praca w jednostce administracji państwowej z wieloletnia tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • zatrudnienie na umowę o pracę(bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
 • dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego(szkolenia, kursy, studia podyplomowe)
 • możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy :

 • narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt do próbkobrań
 • budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego- kontrole podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych
 • Sporządzanie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Pobieranie próbek do badań
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Podstawowa znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 31.01.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  19-400 Olecko

  z dopiskiem ,,Nabór kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego,,

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku, ul. Leśna 40
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : rodo.jpbkonsulting gmail.com
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
 • list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 87 / 520-21-48,
 • oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
 • WZORY OŚWIADCZEŃ :

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku