inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
Zambrów, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

reprezentacja urzędu na zewnątrz,

praca w siedzibie inspektoratu oraz w obszarze powiatu zambrowskiego,

wyjazdy służbowe,

siedziba urzędu w budynku posiadającym wejście po schodach, brak windy,

narzędzia i materiały do pracy : samochód służbowy, sprzęt biurowy- komputer, drukarka, telefon.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw z zakresu kontroli wzajemnej zgodności praz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Realizacja zadań wynikajacych z Krajowego Planu Kontroli gospodarstw.
 • Organizowanie działań w zakresie upowszechniania wiedzy o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań.
 • Pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnych.
 • Utrzymywanie kontaktów roboczych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętnośc prowadzenia pojazdów.
 • Umiejętnośc obsługi komputera ( Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność , dyspozycyjność
 • Zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Ms Office, organizacja pracy własnej, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie,.
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 03.11.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie, ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów z dopiskiem - OFERTA PRACY : INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS.

  KONTROLI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie ( dalej : "Administrator") z siedzibą : 18-300Zambrów, ul. Polowa 21.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : poczta tradycyjną : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów;
 • e-mail : sekretariat piwzambrow.pl; telefonicznie : 86 271 29 33

 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku