Profesor nadzwyczajny na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
Opole
56 d. temu

konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 • spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.);
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego

  posiadają kompetencje zawodowe lub naukowe w zakresie nauk farmaceutycznych i specjalizację określoną słowami kluczowymi

  Wymagane dokumenty :

  1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące :

 • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
 • PESEL;
 • aktualnego miejsca zatrudnienia;
 • posiadanego stopnia naukowego ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny;
 • posiadanych specjalizacji w dziedzinie farmacji i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
 • dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako specjalista;
 • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
 • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były / są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
 • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
 • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

  2. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie :

 • Monografie lub rozdziały w monografiach;
 • Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;
 • Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;
 • Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;
 • Pozostałe publikacje ( w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

  3. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja. 4. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora 5.

  Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego 6. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego tytułu naukowego profesora 7.

  Kopia / e lub odpis / y dyplomu / ów specjalizacji 8. Kopia / e lub odpis / y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

  9. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku farmacji i badawczą w dziedzinie nauk farmaceutycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.

  10.2020r. lub 1.10.2021r. 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku