specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Lublin
1 d. temu
source : infoPraca

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

specjalista do spraw wydatków osobowych w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów KWP w Lublinie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • nalicza i sporządza listy płac uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym oraz dokonuje potrąceń na podstawie decyzji organów egzekucyjnych oraz potrąceń wynikających z obowiązujących przepisów
 • nalicza dodatkowe należności jednorazowe i periodyczne przysługujące pracownikom i funkcjonariuszom, odnotowuje fakt ich wypłat w kartach uposażeń i wynagrodzeń
 • nalicza należności i sporządza dokumenty wypłat dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy oraz zwalnianych pracowników cywilnych, a także dokonuje ostatecznych rozliczeń kart uposażeń i wynagrodzeń tych osób
 • wylicza pracownikom i funkcjonariuszom wynagrodzenia / uposażenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, macierzyński, rodzicielski i świadczenia rehabilitacyjne
 • dokonuje ubruttowienia dochodów funkcjonariuszy zwolnionych ze służby bez uprawnień emerytalno rentowych, ustala odpowiedni wskaźnik ubruttowienia za dany rok, przelicza przedmiotowy dochód tym wskaźnikiem, dokonuje waloryzacji według obowiązującego wskaźnika
 • sporządza zaświadczenia do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA stanowiących podstawę naliczenia należnej funkcjonariuszowi emerytury lub renty, zaświadczenia o uposażeniu / wynagrodzeniu funkcjonariuszom i pracownikom Policji
 • oblicza miesięczne zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych uposażeń, wynagrodzeń i innych należności podlegających opodatkowaniu
 • nalicza miesięczne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy pracowników Policji
 • Warunki pracy

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku.
 • Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 5 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych.

  Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu.

  Występują kontakty z interesantami wewnętrznymi urzędu i zewnętrznymi ZUS, US, komornicy.

 • Lokalizacja stanowiska pracy budynek KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Finansów KWP w Lublinie na I piętrze.
 • Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów) oraz nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.
 • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w czerwcu 2021 r. i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds.
 • Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : średnie ekonomiczne

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

  w komórkach finansowych

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość przepisów regulujących sprawy płacowe i ubezpieczeniowe policjantów i pracowników Policji, podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy o Policji, Kodeks pracy
 • Umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel, Internet)
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność, systematyczność i sumienność
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

  Dokumenty należy złożyć do : 2021-05-06

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  20-019 Lublin, Narutowicza 73

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku