referent
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Szczecin, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne
 • Stanowisko pracy na parterze lub pierwszym piętrze budynku
 • Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw powierzonych przez dyrektora izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu
 • Prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu
 • Prowadzenie sekretariatu, obsługa kancelarii oraz organizowanie obiegu informacji i dokumentacji
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • W naborze mogą uczestniczyć obywatele Polski oraz osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Oświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnych
 • Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 30.09.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie,

  ul. Franklina Roosevelta 1,2

  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem Nabór zewnętrzny, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie - CWW oraz wskazanie numeru ogłoszenia.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa pracy lub służby.

  Niepodanie danych może spowodować brak Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji.

  Administrator danych i kontakt do niego : Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, adres : ul. Roosevelta 1,2, 70 525 Szczecin, tel.

  91) 48 03 602, e-mail : sekretariat-dyrektora.ias.szczecin mf.gov.pl.

  Kontakt do inspektora ochrony danych : możliwy jest pod adresem : iod.szczecin mf.gov.pl , ewentualnie telefonem (91) 48 03 755.

  Cel przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Informacje o odbiorcach danych : Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

  Okres przetwarzania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  Dokumentacja z naboru jest przechowywana przez okres wynikający z prawa wewnętrznego ADO Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA).

 • Uprawnienia : prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;
 • żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podstawa prawna przetwarzania danych : art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw.

  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zakładce : Ogłoszenia Nabór Wyniki naborów.

  Powiadamianie kandydatów będzie następowało poprzez stronę internetową.

  Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM.

  CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznymi, czytelnymi podpisami. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

  W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta może zostać uznana, jako niespełniająca wymogów formalnych.

  Metody i techniki naboru określa instrukcja zamieszczona na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zakładce - Wewnętrzne procedury naborów.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 3759,13 zł brutto.

  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania religijne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.

  U. z 2019 r., poz. 2399), pracownik służby cywilnej nie może : prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taka działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego w każdej z tych spółek, być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność, być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.

  Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych CV nie powinno zawierać fotografii przedstawiającej wizerunek kandydata, chyba, że przedmiotowe CV jest opatrzone zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach rekrutacyjnych.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku