kierownik oddziału
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
15 d. temu
source : infoPraca

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

kierownik oddziału w Oddział VI Informatyzacji

ul. Hankiewicza 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Koordynowanie zadań związanych z organizacją prac oddziału w celu sprawnego działania Archiwum
 • Sporządzanie planów pracy, sprawozdań, zestawień i analiz w zakresie przedmiotu działania oddziału w celu sprawnego działania Archiwum
 • Wykonywanie działań z zakresu kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zasad w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
 • Administrowanie siecią komputerową w celu zapewnienia realizacji celów i zadań Archiwum Akt Nowych
 • Wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego w celu zapewnienia realizacji celów i zadań Archiwum Akt Nowych
 • Sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w celu zapewnienia realizacji celów i zadań Archiwum Akt Nowych.
 • Budowanie i administrowanie aplikacji bazodanowych, wdrażanie projektów informatycznych w celu rozwoju systemu informatycznego Archiwum Akt Nowych
 • Warunki pracy

 • Praca biurowa przy komputerze
 • Obsługa techniczna i serwisowanie systemów teleinformatycznych
 • Praca w pomieszczeniach o dużym stopniu nasycenia w urządzenia techniczne i elektryczne
 • Sztuczne oświetlenie
 • Praca na V piętrze budynku magazynowego, nieprzystosowanego dla osób
 • niepełnosprawnych, brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Pracownikom oferujemy : umowę o pracę; dogodną lokalizację;możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem);
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka ; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), ubezpieczenie grupowe.

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kierownik oddziału Informatyzacji" wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  Techniki i metody naboru :

 • weryfikacja nadesłanych ofert
 • test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

  O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.

  Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu

  22 / 589 31 06 w godz. 8 00 - 14 00.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  1 rok doświadczenia zawodowego

  na stanowisku informatycznym

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość struktury i organizacji AAN
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość systemu backupu
 • Znajomość systemów operacyjnych
 • Znajomość sprzętu sieciowego i zagadnień związanych z budową sieci LAN, WAN
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
 • Znajomość baz danych m.in. MySQL, MS Access
 • Znajomość języka programowania PHP, języka zapytań SQL
 • Znajomość kontrolera domeny Active Directory
 • Zajomość środowiska wirtualizacji m.in. Vmware
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty należy złożyć do : 2019-03-19

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  02-103 Warszawa

  Kancelaria pokój 101 I piętro

  od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 16.15

  lub wysłać pocztą pod wskazany adres

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku