główny specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
3 d. temu
source : infoPraca

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

główny specjalista do spraw architektury w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Prawnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • identyfikuje potrzeby w zakresie integracji systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • zarządza architekturą systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • bierze udział w definiowaniu procesów biznesowych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • tworzy lub weryfikuje dokumentację architektury systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • prezentuje lub opiniuje rozwiązania w formie architektury informatycznej, zawierającej definicje określonych procesów, usług i systemów,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy : do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego;
 • korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami;
 • windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku;
 • korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
 • Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

  Można składać je również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres : nabory gunb.

 • gov.pl. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki / kandydatów i przesłane w formie skanów;
 • kandydatki / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka / kandydat nie zostanie dopuszczony do testu wiedzy / rozmowy kwalifikacyjnej).

  Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj. : terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd.

  Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce Pracuj z nami .

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  powyżej 3 lat przy realizacji zadań z zakresu informatyki, w tym doświadczenie w zastosowaniu technologii baz danych (SQL i NoSQL)

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość : rozwiązań sieciowych, zagadnień SOA, UML oraz narzędzi projektowych m.
 • in. Enterprise Architect, a także zagadnień związanych z wydajnością rozwiązań i ich bezpieczeństwem, technologii baz danych (SQL i NoSQL), standardów bezpieczeństwa dla aplikacji webowych i usług,

 • umiejętność tworzenia architektury systemu według koncepcji MDA,
 • znajomość przepisów : ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawy o wspieraniu termomodernizacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • kultura osobista
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych.

  Dokumenty należy złożyć do : 2020-12-01

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

  00-926 Warszawa

  z dopiskiem Ogłoszenie nr 71202 .

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku