Wykładowca Stanowisko dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
4 d. temu

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji w Instytucie Nauk Prawnych

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 • I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU :
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych;
 • posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika
 • badawczo-dydaktycznego,

 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i osiągnięcia dydaktyczne;
 • udokumentowane ukończone kursy pogłębiające wiedzę prawniczą kandydata;
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych ukierunkowanych na wiedzę prawniczą;
 • wykazywanie się aktywnością w zakresie popularyzacji wiedzy prawniczej;
 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego,
 • ustroju administracji publicznej, samorządu terytorialnego, administracyjnoprawnych aspektów

 • bezpieczeństwa;
 • aktywny udział w pracach studenckiego koła naukowego lub w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej na rzecz szkoły wyższej (organizacja konferencji naukowych);
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.
 • Wymagane dokumenty

  II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ :

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu magistra;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.
 • j.Dz. U. z 2020 r. poz. 85);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku