inspektor ochrony zabytków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Wałbrzych
2 d. temu
source : infoPraca

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych Delegatura Wałbrzych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dotyczące wykonywania prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych oraz innych działań przy zabytkach
 • uczestniczy w odbiorach wykonanych prac przy zabytkach w celu oceny poprawności wykonania prac pod względem zasad ochrony zabytków oraz sprawuje nadzór nad tymi pracami
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania, sposobu użytkowania oraz sposobu wykonania prac budowlanych i konserwatorskich zabytków nieruchomych
 • sporządza zalecenia konserwatorskie, a także zakres zmian które mogą być wprowadzone w tym zabytku
 • opiniuje kosztorysy i programy prac przedkładane przy ubieganiu się o dotację z budżetu państwa
 • Warunki pracy

  Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją. Praca na komputerze, bariery architektoniczne w budynku-brak windy

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Proponowane wynagrodzenie - brutto -3628,06+ wysługa lat (lata pracy potwierdzone świadectwami pracy). Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub mailem .

  Etapy naboru : test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).

  Na ofercie proszę umieścić nr ogłoszenia o naborze. Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe , wyższe co najmniej na poziomie licencjatu, historia sztuki, ochrona zabytków, ochrona dóbr kultury, architekt lub inżynier budowlany posiadający wiedzę i zainteresowania z zakresu historii architektury i urbanistyki

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność poprawnej redakcji tekstu
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft Office
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-05-07

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

  ul.Władysława Łokietka 11

  50-243 Wrocław

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku