nadinspektor zakładów górniczych
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, plany ruchu oraz dodatki do tych planów w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • dokonuje analizy wniosków i dokumentacji w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych, w celu realizacji zadań organów nadzoru górniczego
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje w rocznym horyzoncie czasowym projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencje, w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • inicjuje i przeprowadza postępowania wyjaśniające, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe o profilu górnictwo odkrywkowe lub wyższe o profilu geologicznym
 • Staż pracy (powyżej 5 lat) w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności geologicznej
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw : o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo odkrywkowe lub geologicznym
 • Staż pracy (powyżej 1 roku) w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub jako kierownik działu robót górniczych w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Stwierdzone kwalifikacje kierownika ruchu zakładu górniczego w odkrywkowych zakładach
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • praca w terenie,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,
 • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku