inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski, PL
‎20 godz. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa, jednozmianowa w godzinach 7 : 00-15 : 00
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w budynku jednokondygnacyjnym
 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań biurowych
 • oświetlenie naturalne wspomagane sztucznym
 • ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie ewidencji magazynowej ilościowo-wartościowej części zamiennych, akcesoriów samochodowych, ogumienia, materiałów pędnych i smarów,
 • opracowywanie pod względem merytorycznym faktur VAT za zakup części zamiennych, akcesoriów samochodowych, ogumienia oraz materiałów pędnych i smarów,
 • sporządzanie dokumentacji przychodowo rozchodowej na podstawie faktur,
 • sporządzanie przeksięgowań oraz sprawozdań z wykorzystania przez poszczególne jednostki terenowe Policji środków finansowych przeznaczonych na zakup części zamiennych oraz materiałów pędnych i smarów,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu warsztatowego i narzędzi będących w użytkowaniu oraz sprzętu magazynu paliw,
 • nadzorowanie i uzgadnianie ewidencji głównej ze stanami magazynowymi,
 • uczestnictwo w sporządzaniu dokumentów ewidencji wykonanych obsług technicznych oraz sprawdzanie kart pracy pod względem formalnym.
 • archiwizacja dokumentacji wytworzonej na danym stanowisku pracy.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne w przypadku braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 1 rok w dziedzinie technicznej napraw i eksploatacji pojazdów
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae zawierające dane, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne w przypadku braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 18.09.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Komenda Wojewódzka Policji

  Wydział Kadr i Szkolenia

  66-400 Gorzów Wlkp.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator : Administratorem Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Komenda Wojewódzka Policji, ul.

  Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp., jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

  Inspektor ochrony danych : Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kwp go.policja.gov.pl

  Cele i podstawy przetwarzania : Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko, natomiast inne dane w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu, na podstawie wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Odbiorcy danych osobowych : Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, są podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Okres przechowywania danych : Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po upływie terminu składania ofert na wybrane stanowisko.

  Prawa osób, których dane dotyczą : Osobie której dane dotyczą przysługuje : prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul.

  Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Informacje o wymogu podania danych osobowych : Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrane stanowisko.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Wynagrodzenie zasadnicze : 3.395,61 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!

  Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

  Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 19.12.2020 r.

  a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku