Legalizator w Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Łódź, Łódzkie
‎2 godz. temu
source : Lento.pl

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko legalizator w Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Miejsce wykonywania pracy : Zduńska Wola Okręgowy Urząd Miar Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli ul Zakopiańska 4 98-220 Zduńska Wola Adres urzędu : Okręgowy Urząd Miar ul.

Narutowicza 75 90-132 Łódź WARUNKI PRACY Co oferujemy naszym pracownikom? -stabilne zatrudnienie, -otwarte i przyjazne środowisko pracy, -dodatkowe wynagrodzenie roczne, -pakiet socjalny.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : -praca przy komputerze, -delegacje służbowe.

ZAKRES ZADAŃ prowadzenie rejestru zgłoszeń, obsługa klienta legalizacja, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, sporządzanie dokumentacji WYMAGANIA NIEZBĘDNE Wykształcenie : średnie Znajomość programów MS Office : Word i Excel Znajomość ustawy Prawo o miarach Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe WYMAGANIA DODATKOWE Znajomość zagadnień z dziedziny metrologii Rzetelność, odpowiedzialność, dokładność DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie świadectw pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW Dokumenty należy złożyć do : 15.

01.2020 Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów : Okręgowy Urząd Miar ul.

Narutowicza 75 90-132 Łódź Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104) lub Okręgowy Urząd Miar Wydział Zamiejscowy ul. Zakopiańska 4 98-220 Zduńska Wola DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art.

13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy : 1.Szanowny / a Panie / Pani, Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej : Administratorem .

2. Może Pan / Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres : Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer : +48 (42) 678-77-66 3.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem : 4.

Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych : art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust.

1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art.

6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń). 5.Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Administrator nie udostępnia Pana / Pani danych innym odbiorcom. 6.Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę.

Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne. 7.Administrator nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Pana / Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana / Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał / a Pan / Pani udział.

9.Ma Pan / Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. W związku z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Pana / Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana / Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

INNE INFORMACJE : W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.

104), pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem " Rekrutacja do Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli na stanowisko legalizatora ".

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku