starszy specjalista
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Biała Podlaska, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Misją UdSC jest tworzenie warunków dla bezpiecznej i profesjonalnie zarządzanej migracji. Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Zapewnia obsługę sekretarską i kancelaryjną Wydziału I Sekcja Biała Podlaska w zakresie przyjmowania, rejestrowania i wysyłania korespondencji, a także obsługi poczty elektronicznej.
 • Zakłada teczki spraw (aktowych) i przekazuje je do właściwych komórek DPU lub archiwum Urzędu po ich uprzednim przygotowaniu do archiwizacji.
 • Udziela informacji o prowadzonych w Departamencie postępowaniach oraz przyjmuje i obsługuje interesantów w zakresie postępowań prowadzonych w Wydziale I DPU-Sekcja Biała Podlaska.
 • Rejestruje odwołania od decyzji wydawanych w postępowaniach prowadzonych w Departamencie oraz obsługuje krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców w zakresie rejestrowania danych w sprawach należących do właściwości Wydziału I DPU.
 • Wydaje zaświadczenia, w tym zaświadczenia o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzje o umorzeniu postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej w przypadku wycofania wniosku przez cudzoziemca lub zgodnie art.
 • 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przekazaniem teczki sprawy do właściwych komórek, o których mowa w 1.

 • Wyszukuje dane cudzoziemców w zakresie postępowań prowadzonych w komórkach wewnętrznych, o których mowa w 1 m.in. w Systemie Informacji Schengen (SIS), Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany oraz systemie elektronicznej rejestracji cudzoziemców SERCE.
 • Występuje do CLKP o : a) oznaczenie danych zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 603 / 2013, b) usunięcie oznaczenia lub odblokowanie danych dotyczących obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca zgodnie z art.
 • 18 ust. 3 rozporządzenia nr 603 / 2013, c) usunięcie danych cudzoziemca, co do którego jest wiadome, że uzyskał obywatelstwo któregokolwiek z państw członkowskich, w tym obywatelstwo polskie;
 • oraz do organów w trybie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w tym 6 miesięcy w administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność planowania i koordynowania.
 • Samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe magisterskie z zakresu prawa lub administracji lub wyższe magisterskie uzupełnione studiami podyplomowymi w ww. zakresie.
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw."13-stka".
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat.
 • Możliwość rozwoju zawodowego (m.in. dofinansowanie nauki języków obcych, studiów podyplomowych, szkolenia).
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Pożyczki mieszkaniowe w ramach ZFŚS.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Narażenie na szkodliwy czynnik biologiczny związany z kontaktami

  z cudzoziemcami : wirus zapalenia wątroby typu B (HBV).

  Zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych. Koszty przeprowadzania szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

 • Budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością (bariery architektoniczne).
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku