inspektor weterynaryjny
Departament Służby Cywilnej
Polska
3 d. temu
source : Jobs.pl

Kierownik poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko :

inspektor weterynaryjny

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Wymiar etatu : 1

Liczba stanowisk pracy : 1

Adres urzędu :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Warunki pracy

praca terenowo - biurowa,

kontakt z materiałem zakaźnym,

praca wymaga wchodzenia do miejsc przebywania zwierząt,

krajowe wyjazdy służbowe,

prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t,

narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe,

bariery architektoniczne - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • nadzorowanie podmiotów wytwarzających i stosujących pasze, w celu zapewnienia zgodności z prawem paszowym,
 • nadzór nad fermami zwierzat futerkowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych wynikających w wykonywania zadań,
 • przeprowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości pasz i utylizacji,
 • obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działań Zespołu.
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja programu badań monitoringowych,
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  Wymagania

  wykształcenie : wyższe weterynaryjne

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administarcyjnego,
 • umiejetność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kwestionariusz osobowy dla celów osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

  Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz " dokumenty i oświadczenia dodatkowe".

  W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wymagane dokumenty i oświadczenia.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

  Ofert przesłane drogą elektroniczną oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

  Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr telefonu 58 673-10-90.

  Termin i miejsce składania dokumentów :

  Dokumenty należy złożyć do : 2019-08-31

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku