Referendarz w Wydziale Monitoringu i Ewaluacji we Wrocławiu w Departamencie Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Wrocław, Polska
5 d. temu

Stanowisko : referendarz

Wydział Monitoringu i Ewaluacji we Wrocławiu

Departament Współpracy Terytorialnej

nr ref. : 56 DWT bis

rodzaj umowy : zastępstwo

wynagrodzenie zasadnicze : 4470,31 pln brutto

Aplikuj do : 13 czerwca 2022

Osoba na tym stanowisku :

 • Bierze udział we wdrażaniu programów Interreg na granicy polsko-niemieckiej, m.in. prowadzi konsultacje i uzgodnienia, przygotowuje i aktualizuje wytyczne, listy projektów i dokumenty wdrożeniowe
 • Planuje i przygotowuje badania (np. m.in. : ewaluacyjnego, społecznego, etc.), m.in. opracowuje koncepcję i tworzy Szczegółowy Opis Zadania
 • Uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa
 • Współpracuje z wykonawcą badań, zapewnia dane, weryfikuje raporty końcowe
 • Kogo poszukujemy

  Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) :

  Wykształcenie : wyższe

  Pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi MS Office : Word, Excel,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne,
 • Co oferujemy

 • Finanse i rozwój zawodowy : dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
 • Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy : telepraca w zakresie uzgodnionym z przełożonym, możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym między 7.
 • 00 a 9.00, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie albo możliwość wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem,

 • Sport i rekreacja i zdrowie : Platforma Benefit, możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty, pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników, możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Warunki pracy

 • Bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (w tym zagranicznym),
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego https : / / www.
 • duw.pl / pl / obsluga-klienta / deklaracja-dostepnosci / 16539,Deklaracja-dostepnosci.html

  Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 81 64 lub pisząc na adres tomasz.kolodziejczak mfipr.

  gov.pl, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel. : 22 273 73 19

  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

  Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.

  Planujemy następujące metody / techniki naboru :

 • Weryfikacja ofert (czy dokumenty wpłynęły w terminie, czy załączono dyplom potwierdzający wymagane wykształcenie, czy wskazano wymagany poziom znajomości języka, czy z dokumentów wynika długość i rodzaj wymaganego doświadczenia)
 • Sprawdzian wiedzy / umiejętności / rozmowa kwalifikacyjna (jeśli jest wielu kandydatów np. 10 i / lub jest wiele wymagań wiedzowych etapem selekcyjnym jest test wiedzy / próbka pracy)
 • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

  Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.

 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują / uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane : oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem : https : / / www.gov.pl / web / fundusze-regiony / jak-do-nas-aplikowac

 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów

  Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.

  Aplikuj elektronicznie przez stronę : LINK

  lub w formie papierowej na adres :

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Wspólna 2 / 4
 • 00-926 Warszawa

  z dopiskiem na aplikacji : 56 DWT bis

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Więcej o pracy na stronie urzędu : https : / / www.gov.pl / web / fundusze-regiony / jakim-jestesmy-pracodawca

  Dokumenty należy złożyć do : 13 czerwca 2022

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  Przetwarzanie danych osobowych

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

  Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO. Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem) : https : / / www.

  gov.pl / web / fundusze-regiony / jak-do-nas-aplikowac

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku