inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich
Strzelce Krajeńskie, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Praca na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchem choroby zakaźnej zwierząt.

Stosowane narzędzia pracy : komputer, fax, ksero, niszczarka dokumentów, środki pracy biurowej, sprzęt i środki weterynaryjne.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wyznaczonym zakresie.
 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiazków , w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym raportów finansowo-rzeczowych.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne,
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość prawodawstwa weterynaryjnego
 • Znajomość przepisów KPA
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość programów komputerowych : word, excel,
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 30.10.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  ul. ks. S. Wyszyńskiego 7

  66-500 Strzelce Krajeńskie

  z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej-nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego"

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Powiatowy Inspektorat Weterynariiul. ks. S. Wyszyńskiego 766-500 Strzelce Krajeńskiestrzelcekraj.
 • piw wet.zgora.pltel. 95 76 31 058

 • Kontakt do inspektora ochrony danych : Powiatowy Inspektorat Weterynariiul. ks. S. Wyszyńskiego 766-500 Strzelce Krajeńskiestrzelcekraj.
 • piw wet.zgora.pltel. 95 76 31 058

 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Powiatowy Inspektorat Weterynariiul. ks. S. Wyszyńskiego 766-500 Strzelce Krajeńskiestrzelcekraj.
 • piw wet.zgora.pltel. 95 76 31 058

 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Oferty otrzymane po terminie oraz oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydatki / kandydata.

  Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatka / kandydat zakwalifikowana / zakwalifikowany do dalszego etapu rekrutacji zostanie powiadomiona / powiadomiony o terminie rozmowy wstępnej.

  W przypadku braku takiego powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona (bez indywidualnego powiadomienia o tym fakcie).

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku