referent
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Zambrów, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

praca administracyjno- biurowa,

obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (np. : drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy :

stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

oświetlenie sztuczne i naturalne,

szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym wyposażonym w windy osobowe,

węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo i znajduje się na parterze budynku,

budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rejestracja korespondencji przychodzącej w systemach kancelaryjnych oraz przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych urzędu.
 • Przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego oraz w formie elektronicznej (SZD, ePUAP).
 • Obsługa korespondencji wychodzącej oraz wszczynanie postępowań reklamacyjnych w przypadku nieskutecznego doręczenia przesyłki.
 • Organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w sekretariacie Naczelnika Urzędu.
 • Opracowywanie informacji, sprawozdań i innych pism z zakresu funkcjonowania stanowiska.
 • Współpraca z komórką kadr i logistyki w zakresie spraw związanych z obsługą zatrudnienia, gospodarowania mieniem, eksploatacyjnozaopatrzeniowych.
 • Prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych na stanowisku pracy.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art.
 • 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.

  U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 miesięcy w administracji podatkowej lub skarbowej
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r.
 • poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 28.09.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok.

  Dokumenty należy nadsyłać / składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko referenta w Wieloosobowym Stanowisku Wsparcia w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie nr ogłoszenia 68634" .

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą : 15-085Białystok, ul.
 • Jana Klemensa Branickiego 9

 • Kontakt do inspektora ochrony danych : iod.bialystok mf.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Etapy, metody oraz techniki naboru :

 • weryfikacja formalna ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • analiza ofert w zakresie spełnienia wymagań dodatkowych w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, potwierdzonych stosownymi dokumentami.
 • Pracownikom oferujemy :

 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla oferowanego stanowiska w kwocie 3 657,53 zł miesięcznie,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
 • po udokumentowaniu co najmniej 5-letniego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • nagrody jubileuszowe,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 • Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  Wszystkie składane oświadczenia, życiorys / CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe : adres e-mail, nr telefonu.

  Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego - testu wiedzy merytorycznej.

  Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie w zakładce Ogłoszenia Nabór Wzory oświadczeń.

  Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku