starszy referent
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Bezledy, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku wielokondygnacyjnego Placówki Straży Granicznej w Bezledach. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopnień niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową (schody, brak wind) oraz pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

Występują inne czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań w przypadku, gdy pracownik otrzymuje do wykonania pilne zestawienie statystyczne lub dokument, musi podjąć decyzję, co do sposobu wykonania pracy, pozyskać dane do zestawienia i wykonać pracę w określonym terminie.

ZAKRES ZADAŃ

 • wytwarzanie dokumentacji jawnej na zlecenie i potrzeby funkcjonariuszy w celu zapewnienia właściwej obsługi kancelaryjno-
 • biurowej Grupy Operacyjno-Śledczej, w tym wysyłanie zapytań w ramach gromadzenia danych osobopoznawczych podejrzanych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych,

 • wytwarzanie projektów pism w zakresie zleconym przez funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej w celu wsparcia, usprawnienia, ułatwienia czynności związanych z udzieleniem odpowiedzi właściwym komórkom Warmińsko-
 • Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i urzędom,

 • gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie informacji oraz przekazywanie danych w ramach obowiązującego systemu statystyczno-
 • meldunkowego i sprawozdawczego do właściwych komórek merytorycznych w oddziale,

 • przygotowywanie techniczne akt kontrolnych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-
 • Śledczej celem ich archiwizacji,

 • wykonywanie na polecenie przełożonego wyciągów, odpisów, kopii dokumentów w celu dowodowym na potrzeby prowadzonych postępowań.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • staranność,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku (Windows, MS Office : Word, Open Office, arkusz kalkulacyjny),
 • znajomość przepisów dotyczących wytwarzania i obiegu dokumentów niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w pracy biurowej. Preferowane doświadczenie w pracy biurowej w administracji publicznej,
 • posiadanie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne ,
 • zdolność rzeczowego i zwięzłego formułowania myśli,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania przeszkolenia z ochrony informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne ,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne .
 • W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, należy napisać i dołączyć jako odrębne, gdyż brak jest we wzorach oświadczeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 18.11.2019
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

  11-400 Kętrzyn

  BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę)

  OFERTA PRACY W KOPERCIE

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Stosownie do art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że :

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg.

  Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.

  Dane kontaktowe :

 • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn;
 • e-mail : wm strazgraniczna.pl

  Inspektor ochrony danych

  Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej : woin.wm strazgraniczna.pl

  Podstawa prawna przetwarzania

  Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o :

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 22 prim 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art.
 • 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej, oraz

  art. 4, art. 26, art. 29, art. 31 i art. 33 ustawy o służbie cywilnej,

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 22 prim 1a tj. na podstawie Pana / Pani zgody w zakresie danych nie objętych zakresem ww.
 • ustawy, przy czym przesłanie wspomnianych danych będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu definicji zgody ,

  o której mowa w art. 4 pkt 11 RODO.

  Jeżeli w Pana / Pani dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

  tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych

  genetycznych i danych biometrycznych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,

  przetwarzanie ich będzie możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody na ich przetwarzanie. Brak zgody będzie skutkowało niemożnością ich przetwarzania.

  Cel przetwarzania danych

  Przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

  Odbiorcy danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

  Okres przechowywania danych

  Pana / Pani dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Warmińsko-

  Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

  Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Panu / Pani prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Panu / Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana / Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

  Inne informacje

  Pana / Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto : zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 2.

  518,86 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu w kopercie).

  Wymagane dokumenty takie jak : list motywacyjny, oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata / kandydatki.

  Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-

  MOSG w zakładkach : Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej / Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach : Służba / Praca / Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy.

  Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.

  Preferowana forma kontaktu : telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku