pilot lotnictwa
Urząd Morski w Gdyni
Gdańsk, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań :

 • wysiłek fizyczny
 • praca w terenie
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych : w powietrzu
 • krajowe wyjazdy służbowe
 • zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy :

  Czynniki szkodliwe dla zdrowia :

 • praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
 • hałas
 • drgania mechaniczne / wibracja ogólna
 • promieniowanie niejonizujące - strefa bezpieczna
 • zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne
 • Warunki uciążliwe :

 • zmienne warunki atmosferyczne : praca w terenie
 • Narzędzia i materiały pracy :

 • komputer
 • Infrastruktura - bariery architektoniczne :

 • brak podjazdu
 • brak schodołazu
 • toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • drzwi nieodpowiedniej szerokości
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie czynności lotniczych pilota na statku powietrznym zgodnie z decyzją dowódcy statku powietrznego
 • wykonywanie czynności dowódcy statku powietrznego w przypadku powierzenia funkcji dowódcy statku powietrznego
 • wykonywanie lotów w ramach powietrznego monitorowania środowiska morskiego
 • wypełnianie dokumentacji lotniczej związanej z wykonywanymi lotami, aktualizacja procedur i instrukcji lotniczych urzędu
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 3 lata w obszarze pilotowanie samolotów (minimum 200 godzin nalotu ogólnego, w tym minimum 70 godzin nalotu jako dowódca)
 • licencja pilota samolotowego zawodowego
 • uprawnienia do wykonywania lotów IR (A) na samolotach wielosilnikowych
 • zaliczony egzamin teoretyczny do licencji liniowej (ATPL frozen )
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego B2 wg ESOKJ (poziom min. 4 zgodnie z pkt 1.2.9.4 Załącznika 1 ICAO)
 • znajomość przepisów dotyczących lotnictwa w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ruchu lotniczego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 2 lata w obszarze wykonywania lotów patrolowych nad morzem
 • uprawnienia do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych w załodze wieloosobowej (MCC course)
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 30.11.2019
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • 81-338 Gdynia

  z dopiskiem : Nr ogłoszenia o naborze -

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.

  05.2016), dalej RODO, informujemy, że :

 • administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Artur Bojarski, iod umgdy.gov.pl;
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2, natomiast podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (potocznie dane wrażliwe np. stan zdrowia, pochodzenie itp.

  konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r.

 • Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • 2 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 • 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • 4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub w przypadku niewybrania żadnego kandydata od daty publikacji wyniku naboru;
 • odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu obsługi IT;
 • posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie innych danych jest dobrowolne.
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
 • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto : 1 / 2 etatu - 2 274,45 zł
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 33 45 / 49 lub 58 355 31 74.
 • WZORY OŚWIADCZEŃ :

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku