Konkurs na stanowisko stanowisko adiunkt / starszy wykładowca w specjalności zdrowie publiczne
Uniwersytet Opolski
Opole
1 d. temu

konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 • spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668),
 • posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie zdrowie publiczne,
 • posiadają :
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • stopień doktora nauk medycznych,
 • dorobek naukowy.
 • WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 • CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące :
 • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
 • PESEL;
 • aktualnego miejsca zatrudnienia;
 • posiadanego stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dziedzinie zdrowie publiczne;
 • posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
 • dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz;
 • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
 • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były / są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
 • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
 • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).
 • Podsumowanie ilościowe publikacji z łącznymi : punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha;
 • Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie :
 • Monografie lub rozdziały w monografiach,
 • Publikacje w czasopismach posiadających impact factor,
 • Publikacje w innych czasopismach recenzowanych,
 • Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).
 • Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.
 • Kopia / e lub odpis / y dyplomu / ów specjalizacji lekarskich.
 • Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.
 • Kopia / e lub odpis / y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.
 • Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 lipca 2021 roku.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
 • Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze : Pracownik, zakładka : Dokumenty do pobrania.
 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego

  ul. Oleska 48, 45-052 Opole

  w terminie do dnia : 25.06.2021 do godz. 15 : 00

  z dopiskiem : Konkurs na stanowisko : adiunkt / starszy wykładowca w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego.

  KLAUZULA RODO

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE, zwanego dalej Rozporządzeniem , informujemy, że :

 • Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail : iod uni.
 • opole.pl, poprzez formularz na stronie : http : / / iod.uni.opole.pl / kontakt / lub pisząc na

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku