Ekspert ds. zezwoleń i pozwoleń - Radca Prawny
PGE
Warszawa
4 d. temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie :

 • Prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym składanie wniosków, monitorowanie czy dane postępowanie jest prowadzone przez organ zgodnie z przepisami, monitorowanie ewentualnej potrzeby zaskarżania wydanej decyzji oraz przygotowanie ewentualnych środków zaskarżenia.
 • Udział w postępowaniach odwoławczych

 • Weryfikacja wniosków o wydanie opinii, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji administracyjnych niezbędnych pod kątem formalno-prawnym dla etapu przygotowania projektu budowy elektrowni jądrowej przy współpracy merytorycznej pozostałych jednostek organizacyjnych
 • Współpraca z organami administracji publicznej, w tym pozyskiwanie stanowisk organów (m.in. GDOŚ, Prezes PAA i inne)
 • Prowadzenie współpracy z doradcami i ekspertami zewnętrznymi, w tym z Doradcą Technicznym
 • Monitorowanie prawa i analizowanie projektów zmian regulacji dotyczących procesów inwestycyjnych, w tym w energetyce oraz energetyce jądrowej, wypracowywanie opinii i stanowisk dotyczących projektów aktów prawnych
 • Przygotowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów i innych dokumentów przekazywanych przez jednostki organizacyjne
 • Przygotowywanie stanowisk i opinii prawnych oraz udzielanie ogólnego wsparcia w zakresie prawnym
 • Przygotowywanie materiałów, sprawozdań, zestawień i prezentacji
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji (polityk, regulaminów, procedur, instrukcji)
 • Wsparcie pod względem prawnym komisji przetargowych i innych zespołów merytorycznych
 • Uczestnictwo w wyborze, współpraca i koordynacja prac zewnętrznych podmiotów świadczących usługi prawne (doradcy, kancelarie itp.
 • rozliczanie z wykonywania prac pod względem merytorycznym

 • Udział w innych pracach w projekcie jądrowym odnoszących się do wymagań regulacyjnych
 • Profil idealnego kandydata :

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Tytuł zawodowy radcy prawnego
 • Minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych i / lub w występowaniu w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony / pełnomocnika, dotyczących procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń zintegrowanych
 • Doświadczenie w sporządzaniu środków zaskarżenia od ww. decyzji oraz w postępowaniach odwoławczych
 • Znajomość praktycznych aspektów procedur administracyjnych przeprowadzanych z udziałem społeczeństwa oraz w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2) w mowie i piśmie
 • Ze swojej strony gwarantujemy :

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Benefity pozapłacowe
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO , informujemy, że :

  I. Administratorem Pani / Pana danych osobowych ( ADO ) jest PEJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PEJ sp. z o.o. pod adresem e-mail : iod ppej.

  pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

  III. Cele i podstawy przetwarzania . Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji :

  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art.

 • 22¹ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie : imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazany w art.

  22¹ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

  Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie z wizerunkiem oraz inne dane, które chce Pan / Pani podać w swojej ofercie, przekazuje Pan / Pani i zgadza się na ich przetwarzanie dobrowolnie.

  Informujemy, że złożenie przez Panią / Pana oferty pracy i kliknięcie przycisku Wyślij / Aplikuj jest działaniem oznaczającym wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zawartych w CV / liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy, przy czym klauzula dotycząca Pani / Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji zamieszczona została w dalszej części niniejszego formularza.

  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i w trakcie jego realizacji (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

  IV. Okres przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego :

 • a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, tj. do 12 miesięcy;
 • w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani / Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia ww. zgody;
 • b)w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne - przez okres wskazany w pkt. IV a. powyżej, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  V. Cofnięcie zgody . W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na :

  a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22 ¹ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy .

 • Jeżeli skorzysta Pan / Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem;
 • b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji . Jeżeli skorzysta Pan / Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą . W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani / Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  VII. Odbiorcy danych . Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

  VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG . Pani / Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej : EOG ).

  Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani / Pana danych poza EOG.

  Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani / Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

  Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani / Pana danych osobowych.

  Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust.

  2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani / Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

  W związku z powyższym może Pani / Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

  IX. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji . Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani / Pana dane nie będą profilowane.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku