główny specjalista
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Koszalin, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

praca w siedzibie urzędu oraz w terenie

 • nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej)
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • praca na wysokości powyżej 3 metrów
 • praca w zmiennym mikroklimacie
 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności, stanowisko wymaga odporności na stres.
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, brak podjazdów, bariery architektoniczne : schody, urządzenia higieniczno sanitarne na każdej kondygnacji,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska
 • Prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowywanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających z KPA
 • Bieżące prowadzenie rejestrów z realizowanych zadań
 • Współdziałanie z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej
 • Przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z realizowanych zadań
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w celu dokonania analizy przyczyn i ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze poważnej awarii
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe z dziedziny nauk prawnych lub fizycznych lub chemicznych lub technicznych lub rolniczych lub obszaru nauk przyrodniczych
 • doświadczenie zawodowe : 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność możliwość pracy w systemie zmianowym, dyżury
 • Umiejętność redagowania pism administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • Łatwość przyswajania nowych zagadnień
 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. "B"
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów / szkoleń z zakresu ochrony środowiska
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 18.11.2019
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

  70-502 Szczecin

  z dopiskiem ,,Oferta pracy Główny Specjalista

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Szczecinie przy ul.
 • Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin

 • Kontakt do inspektora ochrony danych : iod wios.szczecin.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : dane nie są przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

  WYMAGANE DOKUMENTY, TJ : LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATKĘ / KANDYDATA.

  W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki / kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty kandydatek / kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze.

  Przewidywany termin zatrudnienia : grudzień 2019 r.

  Report this job
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku