specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
2 d. temu
source : infoPraca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

specjalista do spraw inżynierii ruchu w Departamencie Zarządzania Siecią Dróg, Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Monitoruje i kontroluje wykonywanie zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych, w tym zarządzenie ruchem i bezpieczeństwem w tunelach,
 • Monitoruje zgodność organizacji ruchu na drogach krajowych z przepisami w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD,
 • Dokonuje systemowych analiz i kontroli sposobu wykonywania przez Oddziały GDDKiA zadań w zakresie zarządzania ruchem, stałych organizacji ruchu oraz rozwiązań inżynierii ruchu drogowego,
 • Prowadzi systemowe i wyrywkowe analizy i kontrole czasowych organizacji ruchu na odcinkach prowadzonych robót,
 • Sporządza oceny i analizy stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach krajowych.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych
 • podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
 • praca w siedzibie urzędu,
 • praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności
 • wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • praca w pokoju wieloosobowym
 • pomieszczenie higieniczno sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

  w obszarze inżynierii ruchu lub bezpieczeństwa ruchu drogowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Dobra znajomość następujących aktów prawnych : Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.
 • Prawo o ruchu drogowym,

 • Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2008 / 96 / WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
 • Znajomość : Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych,
 • Znajomość Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r, w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • Kompetencje : wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • współpraca; komunikacja.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu dla Audytorów BRD,
 • Ukończenie kursu dla Inspektorów BRD,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia zaświadczenia potwierdzajacego ukończenie kursu dla Audytorów BRD,
 • kopia ukończenia kursu dla Inspektorów BRD
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-05-05

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Ul. Wronia 53

  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DZS WZR 2)

  lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja gddkia.gov.pl

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku