referent
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Bydgoszcz, PL
‎19 godz. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek urzędu z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań w zakresie : ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej) oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowski i państwom trzecim, orzekanie o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczeń, przeniesień własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wstrzymywanie wykonania decyzji, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
 • Prowadzenie czynności związanych z wszystkimi rodzajami postępowań określonych w ustawach prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe prowadzonych w stosunku do dłużników wierzyciela,
 • Przygotowywanie projektów wniosków o wpis hipoteki przymusowej, prowadzenie spraw związanych z obsługą zastawów skarbowych, w tym generowanie projektów wniosków o wpis i wykreślenie zastawu, w tym zabezpieczeń należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich
 • Prowadzenie czynności związanych z postępowaniem dotyczącym orzeczeń zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, postępowań o uznanie za bezskuteczną czynność prawną dłużnika dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • Prowadzenie czynności związanych z oceną i analizą ryzyka braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww.
 • organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 03.08.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7

  85-056 Bydgoszcz

  z dopiskiem oferta pracy Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy SEW

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.

  Dr. E. Warmińskiego 18 (dalej : IAS w Bydgoszczy), jako pracodawca, za którego czynności

  z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

  2.W IAS w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail : IOD.Bydgoszcz mf.gov.pl.

  3.Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

  b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679

  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (dalej : RODO), w zakresie wskazanym w art.

  221 Kodeksu pracy, ustawie o służbie cywilnej, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeniach wykonawczych

  do wskazanych ustaw, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art.

  6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  5.Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 3 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji.

  6.Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m.

  in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).

  7.Pani / Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  8.Pani / Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  9.Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane

  w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

  10.Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.

  11.W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani / Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.

  12.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Bydgoszczy Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze :

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dział III, Dział IV rozdział 1,3 i 8.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM,

  A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.

  Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie (zakładka : Ogłoszenia Nabór).

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

  Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.

  O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie

  lub drogą elektroniczną w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu

  e-mailowego.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3454,33 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,700.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 192 lub pisząc na adres e-mail : nabory.IAS.Bydgoszcz mf.gov.pl

  WZORY OŚWIADCZEŃ :

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku