starszy wykładowca Stanowisko dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
25 d. temu

Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ :

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych / społecznych oraz tytułu magistra w zakresie biologii;
 • uprawnienia pedagogiczne;
 • kwalifikacje uprawniające do nauczania przedmiotu Emisja głosu;
 • co najmniej 5-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
 • posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej;
 • doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów takich jak : ogólne przygotowanie pedagogiczne, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, emisja głosu, technologia informacyjna w edukacji biologicznej, dydaktyka biologii;
 • autorstwo publikacji obejmujących tematykę z zakresu dydaktyki biologii, pedeutologii, edukacji środowiskowej dla zrównoważonego rozwoju;
 • znajomość programów komputerowych przydatnych w opracowywaniu wyników badań oraz do prowadzenia przedmiotu Technologie informacyjne w edukacji (np. Word, Excel, PowerPoint);
 • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej potwierdzone stosownymi zaświadczeniami (kursy, szkolenia, warsztaty);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • gotowość do angażowania się w działalność na rzecz Wydziału i Uniwersytetu;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

  zatrudnienie od dnia 1 października 2018 r., na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

  Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

  Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

  Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • dyplom doktora oraz dyplom magistra - odpis lub uwierzytelniona kopia;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych kandydata;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 • t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

 • z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
 • habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku