starszy referent
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Wrocław, PL
19 min. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy umiejscowione jest na pierwszym piętrze budynku. Praca wykonywana będzie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Podczas pracy na zajmowanym stanowisku jest konieczność swobodnego przemieszczania się po całym budynku.

Budynek nie posiada windy. Brak jest podjazdów i toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym poprawności protokołów akt kategorii BC o wartości niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w celu zapewnienia właściwego postępowania z wytworzoną dokumentacją.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie akt zgodnie z zasadami archiwizacji w celu zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne KMP we Wrocławiu.
 • Gromadzenie, opracowywanie i porządkowanie akt zgodnie z zasadami archiwizacji w celu zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne KMP we Wrocławiu.
 • Sprawowanie nadzoru instancyjnego nad składnicami akt w Komisariatach Policji podległych KMP we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w KMP we Wrocławiu.
 • Kwalifikowanie i klasyfikowanie akt oraz dokonywanie oceny archiwalnej protokołów brakowania akt o czasowym okresie przechowywania w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w KMP we Wrocławiu.
 • Udostępnianie akt i udzielanie informacji o posiadanym zasobie archiwalnym upoważnionym osobom prawnym lub fizycznym w celach służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych lub innych w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w KMP we Wrocławiu.
 • Udzielanie instruktaży pracownikom składnicy akt w celu zapewnienia postępowania z aktami zgodnie z przepisami o archiwizowaniu wytworzonej dokumentacji.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 miesięcy w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem archiwum
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • praca zespołowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe :
 • asertywność
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu realizacji naboru na stanowisko starszy referent w Wydziale Prezydialnym i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
 • Powyższe oświadczenie należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 21.01.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Wydział Kadr

  Komendy Miejskiej Policji

  50-040 Wrocław lub

  złożyć osobiście :

  siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

  50-040 Wrocław

  od poniedziałku do piątku w godzinach 08 : 00 - 15 : 00 (za potwierdzeniem odbioru)

  Na kopercie należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : Inspektor Ochrony Danych KMP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław;iod.
 • kmp wroclaw.wr.policja.gov.pl

 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez administratora danych, Wydział Kadr KMP we Wrocławiu
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

  W aplikacji należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska określonego w ogłoszeniu o naborze. O sposobie rozpatrzenia złożonej aplikacji kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna) telefonicznie lub mailowo.

  Weryfikacja złożonej aplikacji dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości złożonych dokumentów. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu i własnoręcznie podpisane oświadczenia z aktualną datą ich sporządzenia.

  Aplikacje niekompletne, zawierające braki formalne w zakresie załączonych dokumentów lub brakiem podpisów oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.

  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego stanowi mnożnik kwoty bazowej 1,6000 co stanowi kwotę 3067,10 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy stanowiący od 5% do 20% miesięcznie.

  Komenda Miejska Policji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku