inspektor
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa, PL
‎22 godz. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca przy komputerze.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich -
 • podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

  ZAKRES ZADAŃ

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie i wypłacanie w ustalonym terminie list płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy, przysługujących pracownikom.
 • Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji wypłat z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań i analiz w tym zakresie
 • Prowadzenie ewidencji podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dokonywanie rozliczeń rocznych.
 • Rozliczanie rachunków z zawartych umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie list wypłat świadczeń z ZFŚS.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych, obsługa zajęć komorniczych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 3 lata w komórkach kadrowo płacowych
 • bardzo dobra znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi programu kadrowo płacowego,
 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej.
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 22.11.2019
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  00-922 Warszawa

  z dopiskiem : 184 / DOF / WRP / 2019

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Główny Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52 / 54, 00-922 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : iod gios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty można składać :

 • w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem : Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje gios.
 • gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

  Kandydatki / kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

  Kandydaci / kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

  Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

  UWAGA : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku