starszy specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
5 d. temu
source : infoPraca

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

starszy specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli Instytucjonalnej, w Biurze Kontroli

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Uczestniczy w planowaniu działań kontrolnych Ministerstwa, uczestniczy w działaniach przygotowawczych do kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych oraz kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez MEN, prowadzonych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa.
 • Przygotowuje upoważnienia do kontroli.

 • Analizuje dokumenty pokontrolne z kontroli prowadzonych w MEN przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy kontroli, przekazuje wnioski i zalecenia pokontrolne do komórek organizacyjnych MEN i uzyskuje informacje o sposobie ich realizacji celem przekazania właściwym organom kontrolnym.
 • Zapewnia bieżącą obsługę kontroli prowadzonych w MEN przez zewnętrzne organy kontrolne.

 • Sporządza informacje dotyczące kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli, w tym informacje o stanie realizacji wniosków wydanych przez te organy, przygotowuje sprawozdania z działalności kontrolnej Ministerstwa.
 • Wspomaga działania kontrolne realizowane przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa w jednostkach podległych i nadzorowanych oraz podmiotach zewnętrznych realizujących zadania publiczne z obszaru oświaty i wychowania, współuczestniczy w przygotowaniu dokumentacji pokontrolnej.
 • Warunki pracy

  Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań :

 • zagrożenie korupcją
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Miejsce i otoczenie oruganizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • praca administracyjno- biurowa,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • narzędzia i materiały pracy komputer i inne urządzenia biurowe,
 • możliwość poruszania się po budynku : budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego / stażu pracy muszą potwierdzać zamknięty okres (np. świadectwo pracy w przypadku zakończonego stosunku pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy jeśli stosunek pracy nadal trwa lub zaświadczenie o odbyciu praktyki / stażu / umowa zlecenie).
 • Dokumentem potwierdzającym wymagany obszar zatrudnienia jest np. zakres obowiązków czy opis stanowiska pracy.

 • Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.
 • Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

  w jednostkach sektora finansów publicznych w realizacji zadań z zakresu kontroli.

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość przepisów ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w zakresie postępowania kontrolnego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych oraz załatwiania skarg i wniosków
 • znajomość zasad służby cywilnej (podstawowe zasady funkcjonowania służby cywilnej)
 • argumentowanie
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność współpracy
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • powyżej dwóch lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w realizacji zadań z zakresu kontroli / audytu.
 • studia podyplomowe w zakresie kontroli lub audytu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • samodzielność
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • kopie dokumentów potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie kontroli lub audytu
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie powyżej dwóch lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w realizacji zadań z zakresu kontroli / audytu.
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-12-01

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  al. J.Ch. Szucha 25 pok. 124

  00-918 Warszawa

  Dokumentacja powinna zawierać następującą informację : "oferta pracy BK / WKI / StS / 4"

  lub drogą mailową :

  nabory men.gov.pl

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku