specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Warszawa, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

wysiłek fizyczny,

nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy :

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

trzynaste wynagrodzenie,

ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

pakiet socjalny : dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z : utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym / pojazdem służbowym,

możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • administrowanie wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w Oddziale i podległych Rejonach i Biurach Budowy (komputery, peryferia, oprogramowanie, sieci komputerowe LAN / WAN i teleinformatyczne / łącza telekomunikacyjne, urządzenia aktywne, itp.
 • realizowanie zadań jest wspomagane oprogramowaniem specjalistycznym do monitoringu, ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobów,

 • wyposażanie pracowników Oddziału GDDKiA w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodnie z obowiązującymi w GDDKiA standardami, instalowanie dodatkowych podzespołów komputera i jego peryferiów;
 • wspomaganie użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w Oddziale GDDKiA wiedzą techniczną,
 • wykonywanie oraz koordynowanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci LAN na podstawie zgłoszeń użytkowników w Oddziale samodzielnie lub za pośrednictwem specjalizowanego serwisu;
 • nadzorowanie, koordynowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie prac zewnętrznych firm serwisowych,

 • instalowanie i aktualizowanie niezbędnego oprogramowania systemowego, biurowego i narzędziowego na stacjach roboczych użytkowników (przykładowo : system Microsoft Windows, Microsoft Office, program antywirusowy itd.),
 • zapewnianie maksymalnego bezpieczeństwa systemów, danych (systematyczna archiwizacja danych gromadzonych w użytkowanych systemach) i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej (antywirusy, ochrona dostępu do Internetu i przed nieuprawnionym dostępem) stosownie do posiadanych środków i możliwości,
 • współuczestniczenie w planowaniu niezbędnych zakupów informatycznych i dokonywanie oceny ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym,
 • pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z przetwarzaniem w Oddziale informacji niejawnych.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 1 rok w obszarze informatyki,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość : zagadnień związanych z Active Directory, biegła znajomość na poziomie administratora systemów operacyjnych z rodziny MS Windows, praktyczna wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość typowych usług sieciowych takich jak : DHCP, DNS, FTP, SSH,
 • dobra znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego oraz drukującego,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office),
 • kompetencje : wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe informatyczne,
 • ukończenie kursu inspektora / administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość języka angielskiego (poziom techniczny IT-(B1)),
 • znajomość przepisów dotyczących : ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Polityki Cyberbezpieczeństwa RP, znajomość ustawy o ochronie Danych Osobowych, Ustawa o podpisie elektronicznym, Prawo Zamówień Publicznych, znajomość najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w informatyce.
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia / certyfikatu ukończenia kursu inspektora / administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 18.11.2019
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  ul. Mińska 25

  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym Numer ogłoszenia + Specjalista ds. informatyki )

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego RODO informuję, że :

  1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel.

 • 022) 375 8888, e-mail : kancelaria gddkia.gov.pl, zwany dalej Administratorem danych ;
 • 2) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • 3) podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.

 • o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią / Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią / Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;
 • 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;
 • 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 • 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;
 • 7) posiada Pani / Pan prawo do :

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne;
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • 8) Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • 9) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art.

  6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.

  w zakresie : imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad : Inspektor ochrony danych, adres e-

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Informacja o metodach naboru :

  weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

  możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,

  rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga :

  Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres warszawa.

  rekrutacja gddkia.gov.pl podając

  w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki / kandydatów i przesłane w formie skanów.

  Kandydatki / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

  WZORY OŚWIADCZEŃ :

  Report this job
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku