referent
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Szczecin
2 d. temu
source : infoPraca

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

referent do spraw karnych skarbowych w Referacie Spraw Karnych Skarbowych (SKK) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • Warunki pracy

  Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe

  Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie

  Oświetlenie sztuczne i naturalne

  Kontakt z podatnikami

  Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz winda

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (www.
 • zachodniopomorskie.kas.gov.pl) w zakładce : Ogłoszenia Nabór Wyniki naborów. Powiadamianie kandydatów będzie następowało poprzez stronę internetową.

 • Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM.
 • CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznymi, czytelnymi podpisami. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
 • W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta może zostać uznana, jako niespełniająca wymogów formalnych.

 • Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.
 • U. z 2019 r., poz. 2399), pracownik służby cywilnej nie może : prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taka działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego w każdej z tych spółek, być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność, być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

 • Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych CV nie powinno zawierać fotografii przedstawiającej wizerunek kandydata, chyba, że przedmiotowe CV jest opatrzone zgodą na wykorzystanie wizerunku
 • w celach rekrutacyjnych.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : średnie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Oświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnych
 • Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-11-24

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

  70-525 Szczecin

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku