referent
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Bydgoszcz, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa,

praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

ZAKRES ZADAŃ

 • pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz analizowanie ryzyka zewnętrznego w celu zidentyfikowania podatników i płatników, którzy nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 • dokonywanie czynności sprawdzających, tj. weryfikowanie deklaracji, informacji i zeznań podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji,
 • typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych,
 • badanie zasadności zwrotu podatku / zwrotu nadpłaty,
 • przygotowywanie projektów postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • sporządzanie planów kontroli podatkowej.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • podstawowa znajomość ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego,
 • umiejetność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywość
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww.
 • organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 06.08.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7

  85-056 Bydgoszcz

  z dopiskiem oferta pracy Pierwszy US w Bydgoszczy SKA1-1

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.

  Dr. E. Warmińskiego 18 (dalej : IAS w Bydgoszczy), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

  2. W IAS w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail : IOD.Bydgoszcz mf.gov.pl.

  3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679

  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (dalej : RODO), w zakresie wskazanym w art.

  221 Kodeksu pracy, ustawie o służbie cywilnej, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeniach wykonawczych

  do wskazanych ustaw, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art.

  6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 3 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji.

  6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m.

  in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).

  7. Pani / Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  8. Pani / Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

  10. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.

  11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani / Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.

  12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Bydgoszczy Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Zakres aktów prawnych przewidzianych w naborze :

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dział I, II, i V.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.

  Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie (zakładka : Ogłoszenia Nabór).

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy

  i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.

  O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie

  lub drogą elektroniczną w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3454,33 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,700.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 176 lub pisząc na adres e-mail : nabory.IAS.Bydgoszcz mf.gov.pl

  WZORY OŚWIADCZEŃ :

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku