Główny Specjalista w Dziale Finansów
NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW
Warszawa, mazowieckie, Polska
2 d. temu
source : Pracuj.pl

Główny Specjalista w Dziale Finansów

Miejsce pracy : Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego i sprawozdań dla Organizatora (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), instytucji zewnętrznych (GUS, banki)
 • udział w sporządzaniu planów finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT z uwzględnieniem prewspółczynnika
 • sporządzanie deklaracji CIT zgodne z przepisami dotyczącymi instytucji kultury
 • udział w rozliczaniu dotacji podmiotowej i dotacji celowych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji
 • monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych i ich sygnalizowanie przełożonym
 • Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego (VAT, CIT)
 • zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu księgowości
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • znajomość zasad gospodarki finansowej instytucji kultury z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych
 • preferowane doświadczenie w rozliczaniu inwestycji
 • To oferujemy

 • elastyczna forma zatrudnienia (współpraca na podstawie : umowy o pracę w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy, umowa zlecenie)
 • praca w systemie hybrydowym z zapewnieniem niezbędnych narzędzi
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach
 • pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do zakupu okularów i sprzętu biurowego - w wypadku pracy hybrydowej)
 • Wymagane dokumenty :

  Oczekujemy na CV w terminie do 30 września 2022 roku.

  Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (dalej, jako RODO) informujemy, że : ADMINISTRATORAdministratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul.

  Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako Administrator ).DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email : iod nimoz.

  pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Pani / Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj.

  w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

  c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani / Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani / Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych na podstawie art.

  6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art.

  9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani / Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a.

  Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.

  6 ust. 1 lit. f RODO).ODBIORCY DANYCHPani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.

  in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani / Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

  Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

  Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 • Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiiprawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email : ido nimoz.

  plINFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.Oświadczenie, o których mowa w punkcie Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób : Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.

  9 ust. 1 RODO. Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.......................................................Podpis kandydata do pracy1 Art.

  221 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.

  U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku