Operator maszyn do folii
SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG
Kobuck
6 d. temu
source : Finest Jobs

O nas

Jeste?my rodzinnym przedsi?biorstwem mi?dzynarodowym z siedzib? w Górnej Szwabii.

Od dziesi?cioleci z sukcesem zajmujemy si? dostarczaniem na rynek wysoko uszlachetnionych wspó?wyt?aczanych folii laminowanych.

Zatrudniamy ponad 1700 pracowników w siedmiu przedsi?biorstwach produkcyjnych w Europie i Ameryce Pó?nocnej oraz 20 lokalizacjach zajmuj?

cych si? sprzeda?? i zaliczamy si? do wiod?cych europejskich producentów wysokiej jako?ci folii przeznaczonych do ró?nych ga??zi przemys?u.

Nale?ymy do najlepszych w bran?y. Aby stale by? w czo?ówce inwestujemy wiele wysi?ku w rozwój naszych pracowników i kszta?cenie m?odych kadr.

Do Twoich zada? nale?y

 • Obs?uga maszyny produkcyjnej
 • Nadzór nad odpowiednim przedbiegiem procesu produkcyjnego
 • Ustawienie zlecenia zgodnie z standardami panuj?cymi w firmie
 • Sta?a kontrola nad jako?ci? wykonywanego wyrobu
 • Twój profil

 • Umiej?tno?? samodzielnego rozwi?zywania problemów zaistnia?ych podczas procesu
 • produkcyjnego

 • Umiej?tno?? wykonywania prostych napraw mechanicznych
 • Umiej?tno?? pracy w zespole, odpowiedzialno?? i profesjonalizm
 • Dyspozycyjno?? do pracy w systemie 3-zmianowym lub systemie równowa?nym
 • Umiej?tno?? aktywnego przyswajania wiedzy
 • Nasza oferta

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umow? o prac?
 • Benefity : prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie na ?ycie
 • Atrakcyjny system premiowania
 • Praca w mi?dzynarodowej i dynamicznie rozwijaj?cej si? firmie
 • Szkolenia pozwalaj?ce na podnoszenie kwalifikacji
 • Cieszymy si? z Pa?stwa zainteresowania i czekamy na aplikacje przesy?ane poprzez nasz? stron? internetow? wraz z danymi odno?

  nie Pa?stwa dyspozycyjno?ci i preferencji finansowych.

  Firma SÜDPACK anga?uje si? jako pracodawca w zachowanie równo?ci szans. Z tego wzgl?du jeste?my otwarci na wszystkie aplikacje, niezale?

  nie od p?ci, wieku, narodowo?ci, pochodzenia etnicznego i spo?ecznego, wyznania, niepe?nosprawno?ci, orientacji seksualnej czy wszelkich innych prawnie chronionych cech.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku