konsultant
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
1 d. temu
source : infoPraca

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

konsultant w Wydziale Mierników Produkcjiw Departamencie Przedsiębiorstw

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Przygotowuje metodologię i realizuje badanie krótkookresowe dotyczące obrotu i nowych zamówień w przemyśle oraz analizuje wyniki badania w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników krajowych oraz opracowania danych na potrzeby Eurostatu zgodnie z wymogami UE,
 • Koordynuje prace prowadzone przez jednostki statystyki publicznej w zakresie wskaźników krótkookresowych z obszaru przemysłu, budownictwa, handlu i usług w celu dostosowania ich do wymogów UE oraz współpraca z Eurostatem w tym zakresie,
 • Monitoruje działania realizowane na forum UE i analizuje dokumentację Eurostatu w zakresie wskaźników krótkookresowych wymaganych przez odpowiednie rozporządzenie UE w celu zapewnienia spójności prowadzonych badań z wymogami międzynarodowymi,
 • Przygotowuje projekty kompleksowych opracowań analitycznych obrazujących związki przyczynowo - skutkowe zachodzących zmian w obszarze przemysłu i jego powiązań z innymi sektorami działalności gospodarczej i społecznej w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników danych,
 • Przygotowuje publikację Rocznik Statystyczny Przemysłu (RSP), współpracuje z jednostkami statystyki publicznej przy opracowywaniu publikacji w celu kompleksowego przedstawienia użytkownikom danych statystycznych, dotyczących przemysłu.
 • Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.
 • Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej.

  W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.
 • w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie :
 • http : / / bip.stat.gov.pl / ogloszenia / wolne-stanowiska-pracy / glowny-urzad-statystyczny / .

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja stat.gov.pl podając w temacie : Zapytanie dotyczące numeru oferty 150 / PZ / 2020
 • Wynagrodzenie brutto : 5 079 zł + dodatek stażowy.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  5 lat

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej i prowadzeniu analiz statystycznych
 • Znajomość problematyki badań statystycznych oraz zagadnień związanych z Unią Europejską
 • Znajomość jednego ze specjalistycznych programów komputerowych
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 5 lat doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w administracji publicznej i prowadzeniu analiz statystycznych
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-12-01

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem : Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

  ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja stat.gov.pl.

  z dopiskiem : oferta nr 150 / PZ / 2020

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku