Department Controller
H&M Logistics
Gądki (pow. poznański), wielkopolskie, Polska
3 d. temu
source : Pracuj.pl

Department Controller

Miejsce pracy : Gądki (pow. poznański)

Twój zakres obowiązków

 • Planowanie celów Działu, ich wydajności i efektywności wraz z wyciąganiem wniosków
 • Monitorowanie, analizowanie i raportowanie realizacji celów
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę wyników
 • Współpraca przy tworzeniu budżetu oraz weryfikacja jego realizacji w ramach Działu
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń i sprawozdań finansowych Działu
 • Stałe zaangażowanie w rozwój istniejących i wdrażanie nowych narzędzi analitycznych, w tym również nowych raportów i paneli kontrolingowych
 • Optymalizacja efektywności procesów raportowania
 • Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze controllingu, finansów, raportowania korporacyjnego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, analityczne oraz organizacyjne
 • Znajomość systemów klasy ERP / WMS oraz MS Office w tym zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Znajomość zagadnień zarządzania zapasami oraz analizy kosztów produkcji
 • Odpowiedzialności, samodzielności, dokładności w wykonywaniu zadań
 • Mile widziane

 • Wykształcenie wyższe z obszaru logistyki, finansów lub pokrewne.
 • To oferujemy

 • Umowę o pracę oraz stabilność zatrudnienia
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia oraz współpracę z osobami z różnych działów, stanowisk i części organizacji
 • Szanse rozwoju w ramach struktur lokalnych oraz globalnych #WhenYouGrowWeGrow
 • Prywatną opiekę medyczną pakiet rozszerzony 100% płatny przez pracodawcę
 • Dopłatę do karnetów sportowych oraz ubezpieczenia na życie
 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • zniżki na firmowe produkty i usługi
 • program emerytalny
 • parking dla pracowników
 • wyprawka szkolna
 • dofinansowanie do obiadów
 • H&M Logistics

  Jako jedna z największych firm modowych na świecie H&M oferuje nieograniczone możliwości rozwoju. Wierzymy w potencjał naszych pracowników, dlatego wspieramy każdego, kto chce podjąć nowe wyzwania.

  W H&M oferujemy dynamiczne, ciągle zmieniające się środowisko pracy.

  Możesz być pewien, że u nas nie będziesz się nudzić #PositivelyCharged

  Obecnie do naszego Centrum Dystrybucji odpowiadającego za Region Europy Wschodniej w Gądkach 2 k / Poznania, zatrudnimy : Department Controllera

  Obowiązek informacyjny H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej.

  Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji. Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp.

  z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 4 (zwany dalej H&M). W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę.

  Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw.

  z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewidzianym w Kodeksie pracy 1 oznacza wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych, która może zostaćw każdym momencie wycofana.

  Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.

  6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art.

  6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  Prawnie uzasadniony interes administratora polega także na sprawdzeniu Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

  Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Muaritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie).

  Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa- jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

  Jakie masz prawa? Przysługuje Ci prawo do :

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art.
 • 17 RODO;żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul.
 • Stawki 2, Warszawa). Kontakt Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami : Inspektor Ochrony Danych : Piotr JaniszewskiTel : 22 211 18 60, E-mail : iodpldc hm.

 • comH&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 . Art. 221 KODEKSU PRACY. 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących : 1) imię (imiona) i nazwisko;
 • 2) datę urodzenia;3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;4) wykształcenie;5) kwalifikacje zawodowe;6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w 1 pkt 4 6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

  4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

  5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest dla H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 (zwany dalej H&M).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art.

  6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw.

  z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art.

  123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M.

  Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

 • Jakie masz prawa?Przysługuje Ci prawo do : dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art.

  17 RODO;żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.

  21 RODO;przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul.

  Stawki 2, Warszawa).KontaktJeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami : Inspektor Ochrony Danych : Piotr JaniszewskiE-mail : iodpldc hm.

  com.H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 .

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku