starszy specjalista
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Warszawa, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Monitoruje realizację budżetu Dyrektora Generalnego MON w części dotyczącej wydatków rzeczowych oraz sporządza okresowe i doraźne analizy oraz informacje w tym zakresie w celu dostarczenia rzetelnych informacji dotyczących wykonania budżetu DG MON.
 • Prowadzi ewidencję projektu planu finansowego Dyrektora Generalnego MON i planu finansowego Dyrektora Generalnego MON w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) w celu dostarczenia aktualnych informacji o wysokości i strukturze budżetu Dysponenta środkow budżetowych.
 • Przygotowuje propozycje zmian w planie finansowym leżące w kompetencjach Dyrektora Generalnego MON w celu zarządzania planem finansowym stosownie do potrzeb wynikających z realizacji zadań.
 • Opracowuje materiały do projektu budżetu Dyrektora Generalnego MON w celu finansowego zabezpieczenia realizacji zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, Ataszatów Obrony oraz Polskich Przedstawicielstw Wojskowych.
 • Sporządza wnioski do dysponenta części o dokonanie zmian w planie finansowym i prowadzi proces ich uzgadniania w celu dokonania zmian stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.
 • Przygotowuje dane wchodzące w zakres udzielanych informacji publicznych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania dziennikarskie o zagadnienia opracowywane w Zespole Planowania Budżetowego.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku w obszarze finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Znajomość : ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności : organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Bezzwrotna pomoc materialna w formie finansowej na warunkach określonych w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w MON.

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku : winda umożliwiająca wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 7 piętrze.
 • Nie występują uciążliwe / szkodliwe / niebezpieczne warunki pracy.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku