inspektor weterynaryjny
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Dorohusk, PL
‎10 godz. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych.

Praca lekka mały wydatek energetyczny. Praca na sterfach kontrolnych w obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, badanie zwierząt, praca na wysokości ( kontrola wagonów i samochodów cystern), obsługa pomostów hydraulicznych. Możliwe wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie stanowiska pracy : .

Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych wyposażone w zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej.

W zależności od punktu weterynaryjnej kontroli granicznej różne są lokalizacje budynków. W przypadku przejścia drogowego jest to budynek parterowy w którym brak jest przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku przejścia kolejowego biuro zlokalizowane jest na I piętrze, jest wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i wspólnotowym weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt,
 • prowadzenie badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o inspekcji weterynaryjnej z dn. 29 stycznia 2004 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27 sierpnia 2003 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o paszach z dn. 22 lipca 2006 r.,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z kpa,
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, MS office, przeglądarki internetowe itp.
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • praca z wymagającym klientem,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,
 • znajomość zagadnień z akresu weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego,
 • znajomość obsługi specjalistycznych systemów informatycznych : GLWe WEB, TRACES, RASFF.
 • posiada tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia orzeczenia lekarskiego w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych
 • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 20.11.2019
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

  22-175 Dorohusk

  z dopiskiem " oferta pracy "i nr ogłoszenia

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Graniczny Lekarz Weterynarii w Dorohusku
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : 501 377 524
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Proponowane wynagrodzenie ok. 5000 zł brutto plus dodatek stażowy w przysługującej wysokości. Proponowany termin zatrudnienia od 1 listopada 2019 roku.

  Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku