Asystent/ka IT
ILF Consulting Engineers
Warsaw, Poland
3 d. temu

Job description

 • instal ac ja i kon fi gu rac ja sys temu ope ra cy j n e go Win dows 10 oraz oprogramowania
 • pierws za linia wspar cia dla użyt kow ni ków w rozwią zy wa niu pro ble mów tech nicz nych (sprzęt, apli ka c je, sieć), w tym także dla pra cow ni ków z biur zagranicznych
 • przy go to wy wa nie sta no wisk kom pu te ro wych dla nowych pra cow ni ków oraz pomoc podcz as relok a c ji pracowników
 • aktua li zowa nie infor mac ji w bazie ewi den c ji sprzętu
 • drob ne naprawy / modernizacje sprzę tu komputerowego
 • przy go to wy wa nie doku men ta c ji dla użyt kow ni ków (porad ni ki, instrukcje)
 • Qualification

 • absol went lub stu dent ostat nich lat na kie run ku infor ma ty ka lub pokrewne
 • zna jo mość języ ka angie lskie go na pozio mie mini mum B1 w mowie i piśmie
 • bard zo dobra zna jo mość sys temu Win dows 10, opro gra mo wa nia Office 2016, Micro soft 356
 • zna jo mość pod sta wo wych zag ad nień sie cio wych (DHCP, IP) i umie jęt ność ana li zy pro ble mów z tym związanych
 • pra wo jazdy kat. B
 • dokład ność, rze tel ność i nasta wi e nie na współ pracę z użytkownikami
 • samod ziel ność i pomysłowość
 • umie jęt ność pra cy w zespole
 • We offer :

 • moż li wość roz wo ju i rea li za c ji ambic ji zawodowych
 • jas ne i sta bil ne warun ki zatrudnienia
 • pracę w miłej atmosferze
 • zatrud nien ie na umowę o pracę lub umowę zle ce nie (stu den ci do 26 roku życia)
 • Oso by zain te re so wa ne, speł nia jące powyższe wyma ga nia, pro si my o przesła nie apli ka c ji na adres : rekrutacja ilf.com

  Zastrz egamy sobie moż li wość kon tak tu tyl ko z wybrany mi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku