starszy specjalista
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Warszawa, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy :

 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto : do 4571,91 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,25),
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • możliwość udziału w szkoleniach,
 • możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka / przedszkola / klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
 • pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
 • parking dla rowerów.
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • kontakt z klientem zewnętrznym;
 • wysiłek fizyczny;
 • zagrożenie chorobami skórnymi, układu oddechowego i alergiami.
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie na stan archiwum zakładowego materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej w postaci papierowej oraz w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • ewidencjonowanie przejętej dokumentacji;
 • Porządkowanie dokumentacji stanowiącej zasób archiwum zakładowego, w tym materiałów archiwalnych, podlegających przekazaniu do archiwum państwowego;
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym do celów służbowych oraz prowadzenie kwerend w zasobie archiwum zakładowego oraz udostępnianie osobom prywatnym dokumentacji do celów naukowych, przygotowywanie projektów odpowiedzi do instytucji państwowych
 • Prowadzenie bieżących konsultacji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowego prowadzenia dokumentacji w komórkach organizacyjnych oraz prawidłowego opracowania dokumentacji podlegającej przekazaniu do archiwum zakładowego, w tym archiwizacji w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego;
 • Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie badań mikrobiologicznych, fumigacji oraz konserwacji akt;
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Archiwum Akt Nowych oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz innymi instytucjami i osobami prywatnymi w zakresie udostępniania dokumentacji;
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej urzędu.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe o kierunku historia o specjalności archiwistyka lub wyższe o kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w archiwum zakładowym w jednostkach sektora finansów publicznych lub archiwum państwowym,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
 • doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe / staż pracy (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego / stażu pracy),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 11.08.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Biuro Dyrektora Generalnego

  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  00-950 Warszawa

  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

  Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy : rekrutacja ms.gov.pl (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, tel. : 22 521 28 88
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : iod ms.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  List motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Kandydatki / kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.

  Kandydatki / kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.

  Etapy naboru : test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51 / 2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce oferty pracy na stronie

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 743.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku